Klauzula informacyjna RODO

ADMINISTRATOR

 

Administratorem danych osobowych Klientów kancelarii LexKała jest Dariusz Kała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna "LexKała" Dr Dariusz P. Kała z siedzibą: ul. Młodzieżowa 1 m 10, 05-220 Zielonka/k. Warszawy, NIP: 949-171-02-46, REGON: 147295197, tel. 695-424-678, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.lexkala.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia pomocy prawnej w postaci porad prawnych, opinii prawnych, prowadzenia sprawa przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Dane osobowe przetwarzane są także na potrzeby analizy statystycznej świadczonej pomocy prawnej.

W przypadku korzystania z formularza livechat, dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej a także na potrzeby analizy statystycznej świadczonej pomocy prawnej. Skorzystanie z formularza livechat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz z zapoznaniem się z informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczonej na stronie www.lexkala.pl

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I.119/1

1) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna
do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO);
5) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, pesel, numer telefonu, adres email, numer dowodu osobistego, data urodzenia, numer IP komputera, wszelkie dane pozyskiwane w związku z używaniem na stronie www.lexkala.pl technologii cookies, dane dotyczące stanu cywilnego, dane dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej i zawodowej oraz wszelkie inne dane wynikające z konieczności udzielenia pomocy prawnej

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami danych osobowych są sądy, organy administracji publicznej, kancelarie prawne, adwokackie, radców prawnych, notariuszy, komorników, administratorzy i usługodawcy usług IT oraz inne instytucje (np. prokuratura, policja, towarzystwa ubezpieczeń, organizacje zawodowe itp.) i inne osoby oraz prawnicy współpracujący z kancelarią, do których przekazywanie danych osobowych jest niezbędne w związku ze świadczoną pomocą prawną

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przechowywane są do zakończenia świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie, do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach, do czasu rozstrzygania konfliktów interesów związanych ze świadczoną pomocą prawną, do przedawnienia ewentualnych roszczeń klientów wobec kancelarii LexKała, do okresu zakończenia analizy statystycznej świadczonej pomocy prawnej, celem wypełnienia ciążących na kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

INFORMACJA O PRAWIE DOSTĘPU, ZMIANY ITP.

 

Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich usunięcia, prawo ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Zamiar usunięcia, zmiany, sprostowania itp. danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora danych osobowych.

 

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

 

Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe mogę być pochodzić z sądów, organów administracji publicznej, kancelarii prawnych, adwokackich, radców prawnych, notariuszy, komorników, oraz innych instytucji (np. prokuratura, policja, towarzystwa ubezpieczeń, organizacje zawodowe itp.) i osób, od których otrzymywanie danych osobowych jest niezbędne w związku ze świadczoną pomocą prawną

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Udostępnienie danych osobowych do przetwarzania jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wynika z zlecenia świadczenia pomocy prawnej kancelarii oraz podpisania z nią umowy o świadczenie usług prawnych i jest niezbędne do realizacji zleconej pomocy prawnej. Podanie danych osobowych do przetwarzania jest dobrowolne, jednak jest konieczne i niezbędne do zawarcia umowy z kancelarią i świadczenia pomocy prawnej