Habilitacja - artykuł

2016-05-13 - Dariusz P. Kała przygotował artykuł naukowy:

Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie

odmowy nadania habilitacji - wybrane problemy praktyczne

 

do monografii naukowej wydawanej po konferencji:

 

"Stosowanie KPA w szkolnictwie wyższym"

 

Uwzględnienie skargi przed WSA

2016-05-11 - Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kancelarii, uchylając dwie decyzje administracyjne w zakresie sporu o lokal mieszkalny w kontekście wznowienia postępowania

Apelacja w sprawie o czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem

2016-05-05 - Kancelaria przygotowała apelację dla klienta w ramach prowadzonej sprawy o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego

Rozwód z orzeczeniem o winie i alimentach

2016-05-05 - Kancelaria przygotowała pozew dla klienta w ramach przyjętej do poprowadzenia sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie i alimenty

Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezkuteczne

2016-04-27 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o uznanie wypowiedzenia z pracy za bezskuteczne i odszkodowanie

Zwolnienie dyscyplinarne

2016-04-22 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie wypowiedzenia umowy z winy pracownika

Szkoda na mieniu

2016-04-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu szkody na mieniu(zalanie mieszkania)

OSP jako podmiot ratownictwa wodnego

2016-04-21 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę wyrażenia zgody przez Ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej

Szkoda medyczna

2016-04-21 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania dokumentację medyczną pod kątem dochodzenia roszczeń z tytułów błędów w sztuce medycznej

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania

2016-04-21 - Kancelaria zaopiniowała umowę przedwstępną zakupu mieszkania

Umowa prawno-autorska

2016-04-18 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę prawno-autorską dotyczącą koncertu