Due diligence nieruchomości

2017-04-10 - Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia due diligence nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy o pracę

2017-04-07 - Kancelaria przyjęła zlecenie wykonania opinii prawnej w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Koncesja

2017-03-27 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu koncesji regulowanej przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmow

Skuteczne zażalenie

2017-03-21 - Kancelaria uzyskała korzystne dla klienta rozstrzygnięcie sądu II instancji, który na skutek wniesionego przez kancelarię zażalenia zmienił orzeczenie sądu I instancji w sprawie o dług za roboty budowlane

Sprzedaż lokalu użytkowego

2017-03-13 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie sprzedaży lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej

Umowa prawno-autorska

2016-03-13 - Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę prawno-autorską

Dobra osobiste

2016-03-13 - Kancelaria przyjęła do prowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych

Artykuł naukowy - habilitacja

2017-03-06 - Ukazała się publikacja naukowa Dr Dariusza P. Kały: Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie odmowy nadania habilitacji – wybrane problemy praktyczne, w:

Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Lublin 2016.

 

Publikacja dostępna jest w:

 https://www.researchgate.net/publication/314190093_Specyfika_postepowan_administracyjnych_w_sprawach_z_zakresu_szkolnictwa_wyzszego_i_nauki

 

 https://www.academia.edu/31690217/Specyfika_post%C4%99powa%C5%84_administracyjnych_w_sprawach_z_zakresu_szkolnictwa_wy%C5%BCszego_i_nauki.pdf

Odszkodowanie za wypadek

2017-03-02 - Kancelaria uzyskała dla klienta odszkodowanie za wypadek drogowy w pierwszym etapie likwidacji szkody

Spadek

2017-02-28 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę spadkową na etapie o przyjęcie/odrzucenie spadku

Umowy prawno-autorskie

2016-02-24 - Kancelaria przyjęła do zredagowania umowy prawno-autorskie