Przedawnienie postępowanie dyscyplinarnego w szkolnictwie wyższym

2018-05-24 - Kancelaria przyjęła zlecenia napisania pisma prawniczego w zakresie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

Umowa

2018-05-22 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania umowy stosowanej w zleceniu udzielonym na podstawie postępowania o zamówieniach publicznych

Używanie sprzętu pożarniczego

2018-05-11 - Kancelaria przyjęła zlecenie pomocy prawnej w zakresie dopuszczalności użytkowania i certyfikowania sprzętu pożarniczego

Własność nieruchomości

2018-05-10 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie restytucji własności nieruchomości rolnej

Przeniesienie służbowe

2018-05-09 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odwołania od decyzji w sprawie przeniesienia służbowego w służbach mundurowych

Egzekucja

2018-05-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie egzekucji nakazu zapłaty

Opinia w służbach

2018-05-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę opiniowania służbowego w służbach mundurowych oraz zwolnienia ze służby

Immisje i zadośćuczynienie

2018-04-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę immisji w lokalu mieszkalnym i zadośćuczynienia za zakłócenia spokoju, wypoczynku, nietykalności mieszkania

Alimenty na dziecko

2018-04-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dziecko

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy szkody

2018-04-05 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w przedmiocie odpowiedzialności sprawcy szkody komunikacyjnej za potrącenie przechodnia

Sprzeciw od orzeczenia SKO w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste

2018-04-05 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty od użytkowania wieczystego