Konferencje

Referaty wygłoszone przez Dariusza Kałę na konferencjach naukowych:

 

2011

 

Referat: Najnowsze projekty nowelizacji sądownictwa polubownego w kontekście niewydolności wymiaru sprawiedliwości – I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Uzdrowienie państwa – koncepcje zmian normatywnych”, 18-20 listopada 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

 

2012

 

Referat: Zmiany w obszarze arbitrażu wynikające z nowelizacji rozporządzenia Bruksela I– Międzynarodowa Konferencja pt. „Spory międzynarodowe - wyzwanie dla współczesnego świata”, 12-13 kwietnia, Uniwersytet Warszawski,

 

Referat: The right to a fair trial trought the recognition and enforcement judgments of arbitral tribunals in the Polish law– Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Fourth international academic and practice forum - The rule of law and human rights”, 21-22 kwietnia, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie,

 

Referat: Uznanie i wykonywanie orzeczeń z zakresu prawa pracy na podstawie rozporządzenia Bruksela I – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy, 26-27 maja, Kazimierz Dolny,

 

Referat: Odpowiedzialność Rosji za Katyń - po wyroku ETPC Janowiec i in. v Rosja - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, pt. Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, 16-18 listopada 2012 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

 

2013

 

Referat: Legal definition of an arbitration clause in the Code of Civil Procedure- Międzynarodowa Konferencja „Quo Vadis, Arbitrażu?”4-5 kwietnia 2013 r., Uniwersytet Warszawski,

 

Referat: Praworządność a klauzula porządku publicznego w KPC – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”, 23-24 kwietnia 2013 r., Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli,

 

Referat: Zmiana zasad wykonywania orzeczeń po nowelizacji rozporządzenia Bruksela I – II Kazimierskie Spotkania Cywilistycznept. „Europeizacja prawa prywatnego”, 4-5 maja 2013 r., Kazimierz Dolny, Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego KUL,

 

2014

 

Referat: Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IV - Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” – 8-9.04.2014 r. Stalowa Wola,

 

 

Referat: Wpływ klauzuli porządku publicznego na skutki uznawania i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych w europejskim prawie procesowym cywilnym – Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich’’ – 7.04.2014 Sandomierz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego,

 

 

Referat: Klauzula porządku publicznego w europejskim prawie procesowym cywilnym, a w kodeksie postępowania cywilnego Ogólnopolska Konferencja Naukowa – III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne „Europeizacja procedury cywilnej”, 13-14 września 2014 r., Kazimierz Dolny, Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL

 

2016

 

Referat: Zasady prawa papierów wartościowych jako element klauzuli porządku publicznego - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r.”, Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 28 kwietnia 2016 r., miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

2018

 

Referat: Finansowanie Państwowej Straży Pożarnej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie Regionalnych Izb Obrachunkowych  - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce - Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków, 17-18 maja 2018 r., Kozienice, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, Gmina Kozienice

 

Udział bez referatu: Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo, 11 czerwca 2018 roku, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

2019

 

Udział bez referatu: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma postępowania cywilnego”, 17.05.2019 r. w Warszawie, organizator: Wydział Prawa i Administracji UW, Wydawnictwo BECK

 

Referat: Podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych, Kongres Pożarnictwa – Fire - Security Expo 2019, 25 lipca 2019 r., Stadion Narodowy w Warszawie, organizator: DND PROJECT.  Udział w Radzie Programowej kongresu i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad kongresem.

 

 

2020

 

Referat: Dowody w postępowaniach o świadczenia mieszkaniowe w Państwowej Straży Pożarnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dowody w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym i kanonicznym – teoria i praktyka, 25 maja 2020. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,

 

 

Referat: Udoskonalanie zarządzania kryzysowego w gminie poprzez scalanie Ochotniczy Straży Pożarnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Samorząd terytorialny w Polsce - stan obecny i perspektywy", 9 października 2020 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Referat: Finansowanie ochotniczych straży pożarnych w Polsce, projekt: Poprawa ochrony ludności w połączonych hromadach na Ukrainie, realizowanym w okresie marzec 2020 - czerwiec 202, Organizatorzy: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, Ministerstwo Hromad i Rozwoju Terytoriów Ukrainy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, połączone hromady, regionalne biura ULEAD.

 

Referat: Status, uprawnienia i zadania członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa - W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne, 20 listopada 2020 r., Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.