Publikacje w renomowanych czasopismach naukowych

Publikacje Dr Dariusza P. Kały

 

 

 

Książki:

 

1. Jakiej ordynacji potrzebuje Rzeczpospolita?. Materiały pokonferencyjne, red. D. Dudek, D. Kała, P. Potakowski, Lublin 2008,

2. Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych. Materiały pokonferencyjne, red. J.J. Skoczylas, D.P. Kała, P. Potakowski, Lublin 2009,

3. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t.1, Gdańsk 2012, ss. 360,

4. Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013, ss. 190,

5. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t.2, Gdańsk 2014, ss. 322,

6. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 2015, ss. 246,

7. Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2018,

8. Klauzula porządku publicznego, Lublin 2018, ss. 266,

9. System finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Gdańsk 2020, ss. 317

 

Publikacje naukowe:

 

1. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny, w:Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych. Materiały pokonferencyjne, red. J.J. Skoczylas, D.P. Kała, P. Potakowski, Lublin 2009,

2. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego(cz. I), „Radca Prawny” 2010, nr 2,

3. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego(cz. II), „Radca Prawny” 2010, nr 3,

4. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 44/07, „Palestra” 2010, nr 9-10,

5. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania wyroku sądu polubownego wydanego za granicą.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2009 r.(I CSK 538/08), „Przegląd Sądowy” 2011, nr 2,

6. O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim, „Radca Prawny” 2012, nr 2(dodatek naukowy),

7. O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu wąskim, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 1,

8. Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 4,

9. Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego(legitymacja, opłata, wymogi formalne i termin), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 3,

10. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – zagadnienia wybrane, „Jurysta” 2012, nr 1,

11. Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego, "Rejent" 2012, nr 4,

12. The right to a fair trial trough the recognition and enforcement judgments of arbitral tribunals in the Polish law, w: The rule of law and human rights,Kijów 2012, nr 1,

13. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej(zagadnienia wybrane), „Palestra” 2013, nr 5-6,

14. Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, „Rejent” 2013, nr 5,

15. Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej(cz. I), „Radca Prawny” 2013, nr 2, dodatek naukowy,

16. Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej(cz. II), „Radca Prawny” 2013, nr 3, dodatek naukowy,

17. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r., I UK 351/08(charakter prawny udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych), „Państwo i Prawo” 2013, nr 1,

18. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2011 r., II SA/Sz 848/11, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 1-2,

19. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2013 r., V SA/Wa 39/13, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 11,

20. Ekwiwalent pieniężny za ćwiczenia i zawody dla członka ochotniczej straży pożarnej. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 1.07.2014 r., IV SA/Wr 100/14, „Finanse Komunalne” 2015, nr 12,

21. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2015 r., II SAB/Sz 135/15," Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, z. 10,      (współautorstwo z adwokat K. Sową),

22. Sposób finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu gminy. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 4.10.2018 r., I SA/Ol 396/18, "Finanse Komunalne" 2019, nr 4

23. Postulaty de lege ferenda w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminy, "Samorząd Terytorialny" 2020, nr 12

24. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30 września 2019 r., II SA/Ke 500/19, "Przegląd Sejmowy" 2020, nr 6, s. 197-209

 

 

Artykuły w publikacjach zbiorowych

 

1. Najnowsze projekty nowelizacji sądownictwa polubownego w kontekście niewydolności wymiaru sprawiedliwości, w: Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska i in., Lublin 2012,

 

2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, w: Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych. Wzory z komentarzami ekspertów, red. P. Walczak, Warszawa 2013, s. 420-432(współautorstwo z W. Lachiewicz),

 

3. Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie, red. A. Walasik, A. Babczuk, A. Talik, Warszawa 2013, s. 362-394(współautorstwo z A. Michalec),

 

4. Finansowanie Państwowej Straży Pożarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie, red. A. Walasik, A. Babczuk, A. Talik, Warszawa 2013, s. 757-773 (współautorstwo z A. Michalec),

 

5. Funkcjonowanie służby cywilnej, w: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych, red. J. Chrzęstek, Warszawa 2013, s. 125-136,

 

6. Zatrudnienie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w: Opisy stanowisk pracy w samorządzie, oceny pracownicze i przepisy antykorupcyjne. Poradnik ze wzoramidokumentów, red. D. Bąbiak-Kowalska, Warszawa 2013,

 

7. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń z zakresu prawa pracy na podstawie Rozporządzenie Bruksela I(zagadnienia wybrane), w: Transgraniczność stosunku pracy, red. M. Mościcki, B. Bomanowski, Lublin 2015,

 

8. Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie odmowy nadania habilitacji – wybrane problemy praktyczne, w: Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Lublin 2016,

 

9. Sposoby zabezpieczenia pożyczki udzielanej ochotniczej straży pożarnej przez gminę, w: Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017,

 

10. Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego., red. W. Lachiewicz, A. Talik, Warszawa 2017, s. 477-504 (współautorstwo z A. Michalec),

 

11. Finansowanie Państwowej Straży Pożarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Lachiewicz, A. Talik, Warszawa 2017, s. 807-826 (współautorstwo z A. Michalec),

 

12. Aktualne tendencje orzecznicze w sprawach finansowych ochotniczych straży pożarnych, w: Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja – Samorząd – Bezpieczeństwo, „Acta Universitatis Wratislavientis” nr 3861, PRAWO CCCXXVI, red. T. Kocowski, M. Błażewski, W. Małecki, Wrocław 2018, s. 98-106,

 

13. Sposób finansowania komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez jednostki samorządu terytorialnego, w: I. Kowalska, P. Możyłowski, T. Śmietanka, Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym, Radom 2019, s. 155-170,

 

14. Udoskonalanie zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa w gminie poprzez scalanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w: Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, Elbląg 2020, s. 231-244,

 

15. Wyzwania legislacyjne dla funkcjonowania OSP, w: Analizy strategiczne Florian 2050, red. M. Zalewski, tom III, Warszawa 2021, s. 374-379

 

 

Recenzje

 

1. „Sądownictwo polubowne(arbitraż)” Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Warszawa 2007, „Palestra” 2008, nr 11/12,

2.  Maciej Zachariasiewicz, Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, "Państwo i Prawo" 2021, nr 1, s. 135-137

 

Sprawozdania z konferencji naukowych

 

1. Prawo w służbie społeczności czy jednostki – rzymskie doświadczenia, „Prawo, Administracja, Kościół” 2006, nr 3,

2. Jakiej ordynacji potrzebuje Rzeczpospolita?, „Państwo i Prawo” 2007, nr 8,

3. Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych, „Palestra” 2009, nr 3/4.