Prawo kontraktów

Konstruowanie i opiniowanie wszelkich umów nazwanych i nienazwanych (sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, dzieło, roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, umowa kredytowa, zlecenie, komis, spedycja, skład, ubezpieczenie, rachunek bankowy, darowizna, przyrzecznie itd.). Odpowiedzialność z tytułu umowy, bezpodstawne wzbogacenie. Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów.